Nasza misja

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Powiatu Łukowskiego, a w szczególności:
1. Promocja Powiatu Łukowskiego i regionu, a w szczególności:
a) propagowanie idei samorządu terytorialnego jako efektywnej metody wykonywania władzy publicznej,
b) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu,
c) współpraca i promocja podmiotów gospodarczych z terenu powiatu,
d) troska o zdrowie społeczeństwa i ochronę środowiska,
f) dbałość o rozwój kultury, sportu i oświaty na terenie powiatu.
2. Inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla miasta i powiatu.
3. Wspieranie współpracy Powiatu Łukowskiego z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi.
4. Popieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
5. Popularyzacja walorów turystyczno – rekreacyjnych powiatu.
6. Rozwijanie wśród społeczeństwa zainteresowań sportem, turystyką i rekreacją.
7. Upowszechnianie wiedzy o regionie.
8. Rozwijanie świadomości politycznej i obywatelskiej mieszkańców miasta i powiatu w zakresie praw i obowiązków mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwości aktywnych sposobów rozwiązywania problemów lokalnych.
9. Upowszechnianie idei pracy społecznej i wolontariatu wśród mieszkańców.
10. Propagowanie wśród młodzieży pożytecznych i twórczych sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego.
11. Podejmowanie inicjatyw przeciwdziałania bezrobociu i wspieranie działalności prospołecznej.
12. Wykształcenie w większej perspektywie czasowej, społecznej potrzeby i zwyczaju aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu miasta i powiatu.
13. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
14. Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej.
15. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
16. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej Łukowskiego Forum Rozwoju.
17. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).